• Tüm Kategoriler
  •  

   Tamirat Şartları Sözleşmesi

   GENEL SERVİS ONARIM TAMİRAT ŞARTLARI SÖZLEŞMESİ
    

   Bu Genel Tamirat Şartları Akınlar Deniz Yat ve Spor Mlz. Tur. Tic.Ltd. Şti.’i (bundan böyle Servis olarak anılacaktır) ile adı aşağıda belirtilen Müşteriye ait aracın (bundan böyle araç olarak anılacaktır)bakımına, onarılmana ve tamirine ilişkin hükümleri düzenlemektedir.
   1)       Servis araca takılı aksesuarlar ve cihazları, şahsi eşyalar ve yakıt miktarını aracın servise bırakılması aşamasında müşterinin de imzasını taşıyan bir belge ile tespit edeceklerdir. Servis araca takılı aksesuarlar ve cihazlar, şahsi eşyalar ve yakıt miktarından ancak bunların bir tutanak ile tespit edilmiş olması halinde sorumlu olacaktır.
   2)       Aracın servise bırakılması sırasında servis tarafından müşteriye bildirilen ücretler tahmini olup, işçilik, malzeme ve diğer hizmet masraflarının sadece yaklaşık tutarını bildirmek içindir kesin ücret iş bitince saptanır. Müşterinin tahmini ücret ile kesin ücret arasında bir fark olması halinde kesin ücreti ödemeden imtina etme hakkı yoktur.
   3)       Arıza teşhisi ve fiyatlandırma (expertiz) çalışmaları için yapılan işçilik ve malzeme harcamalarını, müşteri onarım yaptırmak istemese dahi ödemek zorundadır.
   4)       Aracın servise bırakılması sırasında bildirilen teslim tarihi ve saati kesin olmayıp, tahminidir. Onarım süresinin uzaması halinde mevzuattan kaynaklanan haklar saklı kalmak üzere, müşteri servise herhangi bir şekilde tazminat talebinde bulunamaz.
   5)       Garanti kapsamı dışında yapılan onarım sırasında değiştirilen parçalar, müşteriye araç ile birlikte teslim edilir.
   6)       Garanti kapsamında değiştirilen parçalar imalatçı/ithalatçı ‘ya teslim edilmek üzere servis tarafından saklanır.
   7)       Yapılan onarımların ve verilen diğer hizmetlerin ücreti, aracın teslime hazır olduğunun müşteriye bildirilmesi ile muaccel olur. Müşteri tarafından aracın teslim alınması aşamasında onarım ve hizmet ücreti Servise ödenir. Müşteriden alınacak ücret, işin bitiminde düzenlenen fatura tarihinde geçerli işçilik malzeme ve diğer hizmet fiyatlarına göre saptanır.
   8)       Aracın onarımı vs. gibi işlemler esnasında servis müşterilerinin veya müşterilinin görevlendirdiği kişinin hiçbir müdahalesini kabul etmez
   9)       Aracın bakımı, onarımı ya da tamiri Araç kabul veya iş emri esas alınarak Gerçekleştirilecektir. Ancak Servisin Aracın bakımı, onarımı ya da tamiri için güvenlik sebepleri ile yapılması Zaruri işlemleri yapma yetkisi, bu işlemlerin biri ya da bir kaçı Araç kabul veya iş emrinde yer almasa dahi mevcuttur. Müşteri söz konusu zaruri işlemlerin yapılmasını reddetmesi halinde servisin hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır.
   10)   Müşteri ile sigorta şirketi arasında ihtilaflar ve bu kişilerin birbirine karşı ileri sürdüğü iddialar, hiçbir suretle servisin bu sözleşmeden kaynaklanan hakları etkilemez. Müşteri aracın bakımından, onarımından ya da tamirinden kaynaklanan masrafları ve ücretleri ödemekte Servise karşı mesuldür.
   11)   Servis, Servise gelecek bakım onarım ve yapılacak aracın özelliklerine göre işgaliye bedeli talep etme hakkı saklıdır. Bu bedel onarım ücreti dışında faturalandırılacaktır.
   12)   Aracın servis çalışanları tarafından bulunduğu yerden alınarak tamiri ve bakımı yapılacak yere götürülmesi ve tekrar  geri teslim edilmesi esnasında oluşabilecek her türlü kaza, üçüncü şahısların müdahalesi veya başkaca sebeplerle müşteriye ait aracın hasarlanması veya zarar görmesi halinde söz konusu oluşacak zarar ziyandan servis sorumlu değildir.
   YUKARIDA BELİRTİLEN HÜKÜMLER GENEL ONARIM ŞARTLARININ BİR ÖZETİ NİTELİĞİNDEDİR. GENEL ONARIM ŞARTLARI ARACINIZI KULLANIM KLAVUZUNDA VE ARAÇ GARANTİ KİTAPÇIĞINDA DETAYLI OLARAK AÇIKLANMIŞTIR. HERHANGİ BİR ÇELİŞKİ HALİNDE KULLANIM KLAVUZU VE ARAÇ GARANTİ KİTAPÇIĞI HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.
    
   SERVİS GARANTİ KAPSAMI ŞARTLARI
   A)GENEL ŞARTLAR
   1)        Servis garanti kapsamında yapılan onarımlarda, hatalı işçiliğin düzeltilmesi ve bu hatalı işçilik nedeniyle hasar gören parçaların değiştirilmesi için müşteriden ücret  talep edilmez.
   2)       Servis garantisi kapsamına giren bir işlem nedeniyle araç yürüyemez duruma gelmiş ise araç çektirme hizmetini karşılar.
   3)       Servis garantisi hasarın oluştuğu komple üniteyi değil, sadece hasarlı detay parçaları ve bu parçaların olumsuz etkilediği diğer parçaların da onarılması ya da değiştirilmesini kapsar.
   4)       Servis garantisi’ne konu olan işlemin ve işçiliğin yapıldığı bölgeye üçüncü şahıslarca herhangi bir işlem ve müdahale yapılmış ise, bu işlem ve müdahale sonucu araçta herhangi bir arıza oluşması halinde bu arıza servis garantisi kapsamına girmez.
   5)       Arızanın servis garantisi kapsamına girip girmediğini tespiti için yapılacak işlemler neticesinde, arızanın servis garantisi kapsamı dışında olduğu sonucuna varılırsa, tespit için yapılan harcamalarda müşteriden tahsil edilir.
   B)SERVİS GARANTİ SÜRESİ
   Servis garanti süresi, aracın müşteriye teslimi sırasında müşteriye verilen iş emrinde belirtilen araç teslim tarihinden itibaren her parça için imalatçı/ithalatçı firma tarafından ön görülen kullanım garanti süresi kadardır.
   C)SERVİS GARANTİ KAPSAMINA GİRMEYEN İŞLER
   1)       Normal kullanım sonucu aşınma, kaza, normal dışı veya kötü kullanma, ihmal araçtaki parçaların değiştirilmesi, yetkili servis dışında bir yerde yaptırılan her türlü bakım ve onarımlar sonucu ortaya çıkacak arızalar ve bu sebeple ortaya çıkabilecek işçilik ve malzemeler masrafları.
   2)       Tüm Balatalar, Bujiler, Filtreler Ampuller, Sigortalar, Motor kayışları, Platin,Lastik,Akü,Silecek Lastikleri,Triger Kayışları ,Yağ ve antifriz sınıfı sarf malzemeleri gibi sınırlı ömürlü bakım parçalarında oluşan normal aşınma ve eskimeler ve bu sebeple ortaya çıkabilecek işçilik malzeme masrafları
   3)       Ön düzen, tekerlek balansı, supap ayarı, fren ayarı, pervane gaz ve vites teli, direksiyon sistemi, R/C kontrol ünitesi, anodlar, şanzıman yağları, motor yağları v.b gibi araç kullanıldıkça bozulabilecek ayarlar ve bu sebeple ortaya çıkabilecek işçilik ve malzeme masrafları
   4)       Müşteri talebi üzerine gerektiği şekilde tamamlanmamış onarımlar
   5)Ön görülen periyodik bakımların yetkili serviste yapılmaması nedeniyle oluşacak arızalar
   6)Müşterinin aracı kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanması halinde doğan arızalar Servis garantisi kapsamına girmezler.
    
   MÜŞTERİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
    
   1)       Müşterinin Servis garantisinden yararlanabilmesi için aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi gereklidir
    
   a)Aracın Servis Garantisine konu olan onarım veya servis görmüş noktaları ile ilgili olarak bir arızanın çıkması halinde müşteri tarafından aracın bahse konu noktalarına hiçbir yetkisiz müdahale yapılmaksızın. Servis garanti süresi içinde aracın servise getirilmesi gereklidir
   b) Araç onarımı yapan servisin bulunduğu il sınırları dışında iken, daha önce verilen servis garantisine konu servis ile ilgili olarak bir problemle karşılaşırlaşırsa servis ile görüşerek servis garantisinden nasıl yararlanılabileceği konusundaki talimatlar alınmalıdır. Müşteri bu talimatlar doğrultusunda hareket etmelidir.
   c) Müşteri servis garantisi talebiyle başvurduğunu, onarıma başlamadan önce servise bildirmeli ve iş emrine yazdırmasını temin etmelidir
   d)Müşteri servis garantisine konu olan işleme ait:
   1-İş emri kabul kopyasını
   2-İş emri teslimat kopyasını
   3-ilgili faturayı
   4-Varsa diğer servis evrakını
   İlgiliye ibraz etmelidir.
    
      Yukarıdaki belgelerin ibraz edilmemesi veya servis kayıtları ile çelişki arz etmesi halinde servis kayıtları esas ve muteber tutulur.
    
   2-Müşterinin yukarıda bahsedilen yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda, servis garantisinden yararlanma hakları ortadan kalkar.
    
   3-Bakım onarım için bırakılan vasıtanın bakım onarım bedelinden vasıtayı teslim edenle vasıta sahibi müştereken ve müteselsilen sorumludur.
    
   4- Bakım Onarım bedeli yapılan bildirime rağmen ödenmemesi halinde, onaran, yasal yollara başvurma hakkına sahip olup bundan kaynaklanacak mahkeme masrafı ve avukatlık ücreti ile noter masrafları vasıta malikine ait olacaktır
    
   5-Faturalar işlerin sipariş edildiği sözleşme ek’inde geçerli olan fiyat tarifelerine göre tanzim edilirler. İşçilik süreleri götürü bir zaman çizelgesine göre fatura edilir. Yedek parça tarifeleri müşterinin bunları dilediği gibi incelemesi için emrine amade tutulur. Tamirciye havale edilen işlemlerin ödemeleri aracın müşteriye tesliminden önce tamircinin ticari ikametgâhına nakit olarak yapılır.
    
   6-İş bu sözleşmede veya başka ihtilaf halinde son karar merci Antalya mahkemeleri ve icra daireleridir.
    
   TEBLİGAT
   İş bu genel tamirat şartları çerçevesinde taraflar arasında gerçekleştirilecek her türlü ihbar, talep ve diğer bildirimler, tarafların belirtilen adreslerine yapılacaktır. Taraflar belirtilen adresleri kanuni tebligat adresleri olduğunu, bunlarda meydana gelebilecek değişiklikleri karşı tarafa derhal yazılı olarak bildirmeyi aksi halde bu adreslere yapılacak tebligatların geçerli tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ederler.
    
   ARAÇ ALIKOYMA HÜKÜMLERİ
   Akınlar Deniz Yat ve Doğa Spor Mlz. Tur. Tic.Ltd. Şti. tamir ve bakım işlemleri için, kendi muvafakatim ile teslim etmiş bulunduğum aracımın tamir ve bakım masraflarının ödenmemesi durumunda Akınlar Deniz Yat ve Doğa Spor Mlz. Tur. Tic.Ltd. Şti’nin araç Üzerinde M.K’nın 864–867 maddeleri uyarınca hapis hakkını kullanmasına şimdiden muvafakat ediyorum. Akınlar Deniz Yat ve Doğa Spor Mlz. Tur. Tic.Ltd. Şti’ne bırakmış olduğum adres veya telefon numarasına tamir ücretlerinin bildirilmesini müteakip 7 (yedi) gün içerisinde tamir ücretinin ödenmemesi halinde ayrıca hiçbir ihbara gerek olmaksızın araca hapis hakkı çerçevesinde işlem yapılmasını kabul ne beyan ederim
    
   DELİL SÖZLEŞMESİ
   İş bu Genel Tamirat Şartları çerçevesinde servisin ticari defter kayıtları 1086 sayılı hukuk usulü mahkemeleri kanunu’nun 287. maddesi uyarınca taraflar arasında münhasır ve kesin delil teşkil edecektir.
   Diğer Özellikler
   Stok KoduGenel Servis Onarım Tamirat Şartları Sözleşmesi
   MarkaDİĞER
   Stok DurumuVar
   Genel Servis Onarım Tamirat Şartları Sözleşmesi
   Monterey Boats Tahoe Boats Mako Boats Regency Boats Sun Tracker Boats  Moomba Boats Supra Boats Nitro Boats Marlin Boats Moggaro Boats MM42 FLY BRIDGE   

     
     
   Copyright ©1999 - 2021 Deniz Marketiyiz
   Deniz Marketi - Yat MalzemeleriTekne malzemeleri Servis ve BakımSu SporlarıTekne ve Yat MalzemeleriDalış MalzemeleriBalık Malzemeleri - Deniz Marketiyiz

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.